Visie

U bent hier

Visie

In haar visie wil CVO De Verdieping de toekomstige ambities duidelijk maken aan cursisten, medewerkers, partners en de ruime omgeving.

De visie steunt op 3 kernwaarden:

Vernieuwing
Welbevinden
Verscheidenheid

Deze waarden bepalen:

 • de didactiek
 • het onderwijsaanbod
 • de aandacht voor doelgroepen
 • de samenwerkingsverbanden
 • de interne organisatie
 • de beleving van het centrum.

 

CVO De Verdieping speelt in op nieuwe tendensen en integreert die in haar werking als ze de missie van het centrum ondersteunen. Het vernieuwende onderwijsaanbod volgt continu de vraag van ons doelpubliek. Hierbij wordt ingespeeld op de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt, op technologische evoluties en op de tendensen in de maatschappij.

Nieuwe technologische evoluties en sociale verwachtingen hebben de visie op onderwijs sterk gewijzigd. Daarom wordt de volgende jaren het competentiegerichte onderwijs in CVO De Verdieping verder uitgebouwd. In de lessen zal de nadruk liggen op het verwerven van vaardigheden en attitudes.

Leren vraagt naar een flexibele invulling van tijd, ruimte en ritme. Moderne technologie kan dit proces ondersteunen. CVO De Verdieping zal de komende jaren verder investeren in de gepaste uitrusting en gekwalificeerd personeel.

Een effectief leerresultaat wordt mede bereikt door een aangename en veilige infrastructuur. CVO De Verdieping neemt daarom binnenkort z’n intrek in een nieuw passief schoolgebouw. Ook wordt continu geïnvesteerd in de didactische uitrusting.

Het centrum gaat partnerships aan met organisaties die hun specifieke kerncompetentie koppelen aan de expertise van het centrum, met als doel een unieke meerwaarde in het onderwijsveld te realiseren.

Vernieuwing

Tevredenheid van cursisten, medewerkers en partners garandeert een positief leerresultaat, omdat talenten gepassioneerd worden ingezet in een sfeer van algemeen welbevinden. De schoolcultuur is laagdrempelig en open. Iedereen kan zich thuis en veilig voelen op de weg naar een positief leerresultaat.

CVO De Verdieping wil het welbevinden garanderen door:

 • voldoende inspraak te geven aan cursisten en medewerkers op klas-en centrumniveau
 • positieve en laagdrempelige contacten tussen alle betrokken partijen namelijk cursisten, directie, leerkrachten en andere medewerkers van het centrum
 • te streven naar leerprocessen op maat van de cursist
 • een aangename en veilige infrastructuur
 • een ecologisch bewustzijn in het centrum
 • medewerkers intensief te begeleiden tijdens hun carrière in het centrum
 • medewerkers mogelijkheden tot professionalisering te bieden

 

Welbevinden

De werking van CVO De Verdieping vertrekt vanuit een positieve erkenning van de verscheidenheid van alle betrokkenen, en wil maatschappelijke overtuigingen onbevooroordeeld met elkaar confronteren. Het centrum staat open voor iedereen, ongeacht filosofische of ideologische overtuigingen, sociale of etnische afkomst, sekse of nationaliteit.

 • De grote diversiteit van cursussen probeert te voldoen aan zo veel mogelijk leerbehoeften.
 • Het centrum besteedt bijzondere aandacht aan arbeidsmarktgerichte opleidingen.
 • Het modulair ingerichte onderwijssysteem zorgt voor een verscheidenheid aan leertrajecten.
 • Het centrum wil de komende jaren meer aandacht besteden aan leeradvies en -oriëntering.
 • Het aanbod Nederlands voor anderstaligen wil een belangrijke bijdrage leveren om de doelgroep te helpen bij een duurzame maatschappelijke integratie.
 • Diplomagerichte opleidingen willen een compensatie zijn voor kansarme cursisten, door te proberen de ongelijke sociale positie te nivelleren.
 • De grote verscheidenheid aan partners op gemeentelijk, regionaal en Europees vlak helpt het centrum bij de realisatie van z’n missie.

 

Verscheidenheid