Historisch overzicht

U bent hier

Van onderwijs voor sociale promotie tot CVO De Verdieping

Het ontstaan van het technisch en beroepsgericht volwassenenonderwijs in België dateert van de jaren vijftig en zestig. Deze onderwijsvorm, die van dan af Onderwijs voor Sociale Promotie (GOSP) werd genoemd, hield gelijke tred met het voltijds technisch en beroepsonderwijs in diversiteit, verzuiling en kwantitatieve groei. Naargelang de opleiding kon men er een attest, een getuigschrift of een diploma mee verwerven. De synergie tussen het Onderwijs voor Sociale Promotie en het voltijds secundair onderwijs werd in de jaren zestig en zeventig verder in de wetgeving verankerd.

CVO De Verdieping, het toenmalige Onderwijs voor Sociale Promotie Heusden-Zolder, is ooit begonnen in huiskamers met taallessen, als activiteit van het Davidsfonds. Jef Princen was toen leraar aardrijkskunde in het Sint-Franciscuscollege, toen nog H.-Hartcollege. Het zal dan later ook Jef Princen zijn die als eerste directeur van het centrum werd aangesteld.

In 1964 werd er gestart in de lokalen van de Vrije Lagere School in de Kapelstraat 1, Heusden (Talen, Steno-Dactylografie en Boekhouden).
De afdeling Kleding startte in de oude klaslokalen van St.-Jozef langs de Brugstraat.
Enkele jaren later, in 1973, zou de pas opgerichte afdeling Koken een onderkomen vinden in het oude Postgebouw. Ondertussen besliste het gemeentebestuur van Heusden om een onderafdeling op te richten in de lokalen van de Broeders in de P. Paquaylaan in Berkenbos. Na enkele jaren was deze splitsing niet langer houdbaar en werd de onderafdeling opgedoekt.
Op dat moment was het secretariaat nog gevestigd in het gemeentehuis van Heusden.

Zoektocht naar nieuwe lesplaatsen

Om het secretariaat dichter bij de school te brengen werd in 1978 de zolderverdieping van de Lagere School in de Kapelstraat verbouwd. Het resultaat was een aangepast secretariaat en een lokaal voor het nieuwe talenpracticum.

In de periode 1970-1980 ontwikkelden zich - naast het Onderwijs voor Sociale Promotie - andere vormen van permanente vorming zoals het alfabetiseringswerk.
Na de staatshervorming in 1981 waar onderwijs een Vlaamse materie werd, werd in 1985 een globaler concept met betrekking tot basisvorming geïntroduceerd. Dit leidde uiteindelijk tot de Centra voor Basiseducatie (CBE). Gestructureerde regionale samenwerkingsverbanden tussen Centra voor Volwassenenonderwijs en Centra voor Basiseducatie kunnen dan leiden tot een kwaliteitsverbetering en tot een sterkere profilering en professionalisering van het volwassenenonderwijs. Voortaan geldt het begrip volwassenenonderwijs als verzameling van onderwijs aan volwassenen op drie niveaus: basiseducatie, secundair volwassenenonderwijs en hoger beroepsonderwijs.

Wanneer er in 1982 een nieuwe brandweerkazerne gebouwd werd, kwam de oude kazerne, achter het Gemeentehuis, vrij. Dit zou een betere vestiging worden voor de afdeling Koken.

De afdeling Kleding bleef tot 1992 in de lokalen van de St.-Jozefschool. Een deel ervan verhuisde in 1986 naar de lokalen van de Dorpsstraat in Zolder.

De zoektocht naar lokalen bleef een constante. Vooral was er nood aan eigen lokalen, zodat er met dagcursussen kon gestart worden. In 1986 betrekt het centrum de lokalen van het Gemeentelijk Basisonderwijs in de Dorpsstraat van Zolder. Dit werd de start voor allerlei dagcursussen: talen, kleding en informatica. Het betekende een werkelijke ‘cursistenboom’, met 1988-89 als piekjaar. Ondertussen voert de Vlaamse overheid in die periode een professionaliseringsbeleid uit met het Decreet op de inspectie en pedagogische begeleiding.

Molenstraat

Het GOSP Heusden-Zolder slaagde er in om Limburgse reconversiegelden naar het GOSP te kanaliseren. Het schoolgebouw van de Zusters Maricolen in de Molenstraat werd met deze subsidie aangekocht.
Met die gelden is ook de eerste Appleklas aangekocht voor een diplomagerichte opleiding tot DTP’er.
De VZW De vriendenkring van CVO De Verdieping, werd opgericht in deze periode.

In 1999 krijgt het GOSP Heusden-Zolder de naam CVO (centrum voor volwassenenonderwijs) Heusden-Zolder, wegens een verplichting door het ministerie.

Verzuiling en allerhande economische ontwikkelingen leidden ertoe dat op het einde van de jaren negentig het aanbod van het volwassenenonderwijs ruim, maar uitermate versnipperd was. Er waren te veel kleine centra met een weinig rationeel en onduidelijk geprofileerd aanbod. Het decreet van 2 maart 1999 heeft een aantal ontwikkelingen in het volwassenenonderwijs in gang gezet. Zo werd een belangrijke schaalvergroting doorgevoerd. Een grotere autonomie, planmatigheid en professionalisering stonden voorop. Toch werd de band met het voltijds onderwijs niet losgelaten. Zo wilde men de bestaande onderwijsinfrastructuur ten volle valoriseren. Ook voor het personeelsstatuut werd de grootst mogelijke overeenstemming betracht met het voltijds secundair onderwijs. Aan de sector werden enkele vernieuwende impulsen gegeven.

Modularisering

De modularisering vormt er daar zeker één van. De prestatieregeling voor het personeel werd aangepast.
Een andere innovatie was het gecombineerd onderwijs, een mengvorm van contact- en afstandsonderwijs. De missie van het volwassenenonderwijs is vanaf dan zowel algemeen vormend, tweedekansgericht en kwalificatiegericht.

Voor CVO De Verdieping betekende dit vooral extra groeimogelijkheden, gegeven het sterke informatica aanbod.

In 2003 vindt er een directeurswissel plaats. Danny Splets wordt directeur.
Het aanbod wordt verder uitgebreid en het aantal lesuurcursist stijgt jaarlijks.
Er worden ook samenwerkingsovereenkomsten met de VDAB gesloten in het kader van werkzoekendenopleidingen. Het centrum is pionier op dit vlak, tevens omdat er ook in trajectbegeleiding wordt voorzien in het centrum.
De lestijden worden ruimer en bevatten naast het avondaanbod nu ook een aanbod overdag (6 voormiddagen, 4 namiddagen 4 avonden en zaterdag).

In 2008 vindt er in het hele centrum een doorlichting van de inspectie van het ministerie van Onderwijs plaats. Dit is over de hele lijn positief.

Het nieuw decreet volwassenenonderwijs van 15 juni 2007 wil het volwassenenonderwijs een duidelijke plaats geven in het aanbod van levenslang leren, om zo de kennissamenleving verder te realiseren. Eén element daarvan is de afstemming tussen de publieke verstrekkers van opleidingen aan volwassenen.

Bouwafdeling

In 2008 wordt het aanbod in het centrum verder uitgebreid met de start van de bouwafdeling.
Er worden ook een aantal projecten (vooral informatica) op maat uitgewerkt voor een aantal non-profit organisaties.

Virtuele school

Er wordt een eigen leertraject voorzien voor leerkrachten om zich in te werken in het eleren. Hieruit zal in 2013 Vschool (virtuele school) ontstaan, leren op afstand via het leerplatform met webconferencing tools.
Er wordt in deze periode ook samengewerkt met het CBE.

Sinds januari 2008 waren in de provincie Limburg twee consortia actief, het Consortium Volwassenenonderwijs Limburg Noord (CVLN vzw) en het Consortium Volwassenenonderwijs Limburg Zuid (CVLZ vzw). Zij dienen te komen tot een afstemming van de opleidingsnoden tussen de verschillende CVO’s in de regio. CVO De Verdieping werd het grootste centrum in de regio Noord in aantal lesuurcursist.
Eind 2014 houden deze organisaties op te bestaan.

Samen met de trend naar gerichter toezicht, wordt ook de druk groter om adequater om te gaan met onderwijsresultaten en om de effectiviteit van de instelling zelf explicieter vast te stellen (o.a. decreet kwaliteit onderwijs).

CVO De Verdieping

Op 26 augustus 2010 werd de officiële start van de herbestemming van het ophaalmachinegebouw op het mijnterrein in Zolder gegeven.
Het gemeentebestuur wil het mooie ophaalmachinegebouw renoveren en herbestemmen tot een maatschappelijk en economisch nuttige ruimte.
Dit gebouw kan bekeken worden als een multifunctioneel pand met ruimte voor 3 “hoofdfuncties”, namelijk een passiefschool, een geklasseerd bezoekersgedeelte - het Atrium - en ruimtes voor commerciële en/of nijverheidsactiviteiten.
Het schoolgedeelte maakt deel uit van een pilootproject waarbij 24 Vlaamse passiefscholen verspreid over alle provincies en onderwijsnetten zullen gebouwd worden.
Het nieuwe gedeelte dat aan de parkingzijde of noordzijde van het gebouw wordt opgetrokken, is een volledige passiefbouw waarbij een maximaal gebruik van duurzame materialen en technieken wordt nagestreefd.

Het centrum blijft proactief inspelen en vooruitzien op maatregelen als gevolg van veranderingen in de wetgeving.
Het centrum voert als eerste in het volwassenonderwijs in Vlaanderen een opleiding op afstand in door middel van webconferencing in de afdeling webdesign.

Serres in de Ganzenstraat

Op 24 september 2011 wordt de locatie in de Ganzenstraat in Zolder ingehuldigd. Hier zal de afdeling Tuinbouw zijn onderkomen vinden. Daarnaast blijft het centrum investeren in de bestaande infrastructuur (kookklassen, fotostudio, internet en server infrastructuur en ICT).

Nieuwe ontwikkelingen

De daling in het traditioneel aanbod, Talen en Informatica (vooral kantoorsoftware) blijft aanhouden.
De afdeling fotografie blijft één van de grootste afdelingen van de school, met ruim 600 cursisten.
Er worden verschillende samenwerkingsverbanden op touw gezet met  asielcentra, AKSI, Sint Franciscuscollege, Stebo … .
Er wordt een Europees uitwisselingsproject uitgewerkt (Frankrijk en UK) in bouwafdeling.

Met meer dan 536000 lesuurcursist en 3300 cursisten op jaarbasis is het centrum het grootste CVO in het consortium Noord. Het centrum is het enige CVO van de koepel van het gemeentelijk onderwijs in Limburg.

Er werken momenteel ongeveer 49 FTE aan personeel (ongeveer 90 personen).

In het voorjaar 2015 verhuist het centrum van locaties in de Molenstraat en Brugstraat naar De Verdieping op het mijnterrein in Zolder. Officieel zal het centrum CVO De Verdieping worden genoemd vanaf september 2015.

Deze historiek toont aan dat er een heel aantal positieve lessen uit het verleden zijn te trekken.
Er werd proactief ingespeeld en voornamelijk vooruitgezien op maatregelen als gevolg van veranderingen in de wetgeving (o.a. online leren, samenwerkingsverbanden). Er werden samenwerkingsverbanden aangaan met partners om bepaald deel van de missie te vervullen. Er werd creatief ingespeeld op de actualiteit om het opleidingsaanbod vorm te geven. De Infrastructuur verbeterde voortdurend gedurende de uitbouw van het centrum.
Er is een stabiel beheer van de organisatie, slechts 2 directeuren op 50 jaar.
De rationaliseringsoperatie van de overheid heeft voor het centrum geleid tot een groter aanbod voor het centrum.
De proactieve aanpak inzake eleren heeft geleid tot het aanboren van een nieuw publiek.
En andere vormen van subsidiëring bewaren de autonomie en stabiliteit van het centrum.

Een aantal elementen uit het verleden zorgden evenwel voor instabiliteit. De onvoorspelbaarheid van de regelgeving is daar één van. Daarnaast de modularisering van het aanbod dat een fragmentatie van het aanbod heeft opgeleverd.
De samenwerking met de VDAB heeft een impact gehad op de complexiteit van de interne organisatie.
De snelle groei heeft geleid tot een verhoogde werkdruk.
Het werken met partners houdt in dat het centrum bijkomende taken heeft opgenomen.
Trends, rol van de media en wetgeving hebben (soms kortijdig) impact op het aanbod (bijvoorbeeld koken).
Een verhoging van het inschrijvingsgeld zet druk op de kwaliteit van het onderwijs omdat klanten de kwaliteit van de verschillende instellingen vergelijken.